İngilizce’de Zarf Kullanımı

by admin

Zarflar, fiilleri, isimleri ve diğer zarfları tanımlayan kelimelerdir. Kim, ne, ne zaman, nasıl ve neden sorularına cevap almamıza yardımcı olur.

not değil
also Ayrıca
very çok
often sık sık
however ancak
too çok
usually genellikle
really Gerçekten mi
early erken
never asla
always her zaman
sometimes ara sıra
together birlikte
likely muhtemelen
simply basitçe
generally genellikle
instead yerine
actually aslında
again tekrar
rather daha doğrusu
almost neredeyse
especially özellikle
ever hiç
quickly hızlı bir şekilde
probably muhtemelen
already zaten
below altında
directly direkt olarak
therefore bu nedenle
else Başka
thus Böylece
easily kolayca
eventually sonunda
exactly kesinlikle
certainly kesinlikle
normally normalde
currently şu anda
extremely son derece
finally en sonunda
constantly sürekli
properly uygun şekilde
soon yakında
specifically özellikle
ahead önde
daily günlük
highly büyük ölçüde
immediately hemen
relatively Nispeten
slowly yavaşça
fairly oldukça
primarily öncelikle
completely tamamen
ultimately en sonunda
widely geniş ölçüde
recently son günlerde
seriously ciddi anlamda
frequently sık sık
fully tamamen
mostly çoğunlukla
naturally doğal olarak
nearly neredeyse
occasionally bazen
carefully dikkatlice
clearly Açıkça
essentially esasen
possibly belki
slightly hafifçe
somewhat biraz
equally aynı derecede
greatly çokça
necessarily zorunlu olarak
personally Şahsen
rarely nadiren
regularly düzenli olarak
similarly benzer şekilde
basically temel olarak
closely yakından
effectively etkili bir şekilde
initially başlangıçta
literally harfi harfine
mainly ağırlıklı olarak
merely sadece
gently nazikçe
hopefully inşallah
originally aslında
roughly kabaca
significantly anlamlı
totally bütünüyle
twice iki defa
elsewhere başka yerde
everywhere her yerde
obviously belli ki
perfectly kusursuzca
physically fiziksel olarak
successfully başarılı olarak
suddenly aniden
truly gerçekten
virtually fiilen
altogether tamamen
anyway neyse
automatically otomatik olarak
deeply derinden
definitely kesinlikle
deliberately kasten
hardly zorlukla
readily kolayca
terribly son derece
unfortunately ne yazık ki
forth ileri
briefly kısaca
moreover Dahası
strongly şiddetle
honestly dürüstçe
previously Önceden
as gibi
there Orada
when ne zaman
how Nasıl
so yani
up yukarı
out dışarı
no yok hayır
only sadece
well iyi
then sonra
first ilk
where nerede
why niye ya
now şimdi
around etrafında
once bir Zamanlar
down aşağı
off kapalı
here İşte
tonight Bu gece
away uzakta
today bugün
far uzak
quite oldukça
later sonra
above yukarıdaki
yet henüz
maybe olabilir
otherwise aksi takdirde
near yakın
forward ileri
somewhere bir yerde
anywhere herhangi bir yer
please Lütfen
forever sonsuza dek
somehow bir şekilde
absolutely kesinlikle
abroad yurt dışı
yeah Evet
nowhere Hiçbir yerde
tomorrow yarın
yesterday dün
to için
in içinde
on üzerinde
by tarafından
more Daha
about hakkında
such böyle
through vasitasiyla
new yeni
just sadece
any herhangi
each her
much çok
before önce
between arasında
free ücretsiz
right sağ
best en iyi
since dan beri
both her ikisi de
sure emin
without olmadan
back geri
better daha iyi
enough yeterli
lot çok
small küçük
though gerçi
less az
little küçük
under altında
next Sonraki
hard zor
real gerçek
left ayrıldı
least en az
short kısa
last son
within içinde
along boyunca
lower alt
true DOĞRU
bad kötü
across karşısında
clear açık
easy kolay
full tam
close kapat
late geç
proper uygun
fast hızlı
wide geniş
item madde
wrong YANLIŞ
ago önce
behind arkasında
quick hızlı
straight Düz
direct direkt
extra ekstra
morning sabah
pretty güzel
overall tüm
alone yalnız
bright parlak
flat düz
whatever her neyse
slow yavaş
clean temiz
fresh taze
whenever her ne zaman
cheap ucuz
thin ince
cool güzel
fair adil
fine ince
smooth pürüzsüz
false YANLIŞ
thick kalın
collect toplamak
nearby yakında
wild vahşi
apart ayrı
none Yok
strange garip
tourist turist
aside bir kenara
loud yüksek sesle
super Süper
tight sıkı
gross brüt
ill hasta
downtown şehir merkezinde
honest dürüst
ok tamam
pray dua etmek
weekly haftalık